Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Použitie našej webové stránky Viega a jej podstránok je v zásade možné bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Pokiaľ však služby Viega využívajú špeciálne služby prostredníctvom nášho webu, môže byť vyžadované spracovanie osobných údajov užívateľa. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov vyžadované a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, obecne usilujeme o súhlas dotyčnej osoby. Výnimka platí v prípadoch, kedy je spracovanie údajov povolené zo zákona.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo subjektu údajov, musí byť v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi o ochrane údajov. Prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov chce Viega informovať verejnosť o povahe, rozsahu a účelu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Viega. Subjekty údajov sú naviac informované o svojich právach v rámci tejto zásady ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Viega sa snaží čo najviac chrániť súkromie užívateľov webových stránok. Použité bezpečnostné opatrenia zodpovedajú najvyšším štandardom. Užívateľské dáta sú spracúvané dôverne a sú chránené pred neoprávneným alebo neúmyselným sprístupnením. Užívateľské dáta nebudú sprístupnené ani predané tretím stranám[MS1]  bez výslovného predošlého súhlasu.

1. Meno a adresa zodpovednej osoby za spracovanie

Osoba zodpovedná v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalších právnych predpisov o ochrane údajov v členských štátoch Európskej únie a ďalších ustanoveniach týkajúcich sa ochrany údajov sú:

Viega Holding GmbH & Co. KG (v tomto prehlásení o osobných údajoch ďalej taktiež ako „Viega“)

Viega Platz 1, 57439 Attendorn

+49 (0) 2722 61-0

info@viega.sk

2. Meno a kontakt na poverené osoby pre ochranu údajov

Poverená osoba pre ochranu údajov skupiny Viega je:

Firma VIA Consult GmbH & Co. KG

Pan Karsten Kunde

Kontakt:

+49 2761 837511

datenschutz@viega.de

 

3. Vytváranie súborov protokolu

Vždy, keď je tento web prístupný, Viega používa automatizovaný systém pre zhromažďovanie dát a informácii z volajúceho počítača. Tie, sú uložené v súboroch protokolu serveru poskytujúceho webovú stránku.

Týmto možno zhromaždiť nasledujúce údaje:

•       adresa IP volajúceho počítača

•       dátum a čas prístupu

•       dátum, URL a množstvo načítaných dát

•       identifikačné údaje internetového prehliadača a operačného systému volajúceho počítača

•       stránky, z ktorých sa uskutočnil prístup alebo presmerovanie na tieto stránky (referer)

•       názov poskytovateľa internetového pripojenia daného užívateľa

 

IP adresa bude prenášaná pri každom dotaze na server, aby server vedel, kam musí byť odpoveď zasielaná. Každý užívateľ internetu obdrží adresu IP od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP), akonáhle sa pripojí k Internetu. ISP môže takto rozpoznať, ktorá IP adresa bola pridelená ku ktorému zákazníkovi a kedy. Kým IP adresa bude uložená, môže byť cez ISP teoreticky zistená identita vlastníka pripojenia. My a náš poskytovateľ štatistických služieb ukladáme IP adresu len v skrátenej (anonymizovanej) forme a využívame ju len pre rozpoznanie relácií, pre geolokalizáciu (až na úroveň mesta) a na obranu proti útokom. IP adresa bude potom okamžite vymazaná, takže zhromaždené dáta sú potom anonymné a ani cez ISP už nie je možné priradenie k identite užívateľa.

Právnym základom pre dočasné ukladanie dát a protokolových súborov je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Spracovanie dát slúži k poskytovaniu obsahu webovej stránky, k zaisteniu funkčnosti našich informačných systémov a k optimalizácii webových stránok. Dáta súborov protokolu sú vždy uložené oddelene od ostatných osobných údajov. Hodnotenie osobných údajov pre marketingové účely sa v tomto kontextu neuskutoční.

Za týmto účelom je oprávnený záujem spoločnosti Viega na spracovanie údajov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné pre účely ich zberu. V prípade zhromažďovania údajov pre poskytovanie webových stránok je tomu tak v prípade dokončenia príslušnej relácie. V prípade ukladania dát do súborov protokolu sa jedná o prípad po uplynutí siedmich dní. Možné je ďalšie úložisko. V tomto prípade sú adresy IP užívateľom odstránené alebo anonymizované, takže priradenie volaného užívateľa už nie je možné.

Zhromažďovanie dát pre poskytovanie webových stránok a ukladanie dát v súboroch s protokolmi je nutné pre fungovanie webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť rozporu zo strany užívateľa.

4. Cookies

Viega používa na týchto stránkach cookies. Súbory cookie sú textové súbory uložené v internetovom prehliadači alebo v internetovom prehliadači v počítačovom systéme užívateľa. Keď užívateľ navštívi web, súbor cookie môže byť uložený v operačnom systéme užívateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jasnú identifikáciu prehliadača a teda užívateľa pri načítaní webových stránok.

V súboroch cookie sú uložené a predané nasledujúce údaje:

•       Nastavenie jazyka, prihlasovacie informácie

Naviac používame cookies na našich webových stránkach, ktoré umožňujú analýzu chovania užívateľov pri prezeraní.

 

Týmto spôsobom možno predávať napr. nasledujúce dáta:

zadané hľadané výrazy, početnosť zobrazenia stránok, využitie funkcií webovej stránky.

Ďalej Vás informujeme o tom, ktoré cookies budú uložené, aký majú účel a o dátume ukončenia:

meno

Účel

druh

Doba

PHPSESSID

technické cookie pre poskytovanie videí cez Movingimage24

relácie

relácie na prehliadači

wt3_eid

štatistika užívania Webtrekk 

permanentne

6 mesiacov

wt3_sid

 

 

 

wt_rla

 

 

 

upozornenie na cookie

 

 

 

NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn

 

 

 

datesFilterQ

 

 

 

id renderovanie

 

 

 

relácia

 

 

 

viega_noticelist_token

 

 

 

wt_nbg_Q3

 

 

 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Účelom použitia technicky nutných súborov cookie je uľahčiť používanie webových stránok pre užívateľa. Niektoré funkcie našich webových stránok nie je možne ponúkať bez použitia cookies. Pre tieto, je nutné, aby bol prehliadač rozpoznaný i po prechode na inú stránku.

Užívateľské dáta zhromaždené pomocou technicky nutných súborov cookie nebudú použité k vytváraniu užívateľských profilov.

Pre tieto účely je oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Cookies sú uložené v počítači užívateľa a presúvané na naše webové stránky. Preto má užívateľ taktiež plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení v internetovom prehliadači používanom daným užívateľom môže užívateľ zakázať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie možno kedykoľvek vymazať. To možno uskutočniť taktiež automaticky. Pokiaľ sú cookies zakázane pro naše webové stránky, nemusí byť možné úplné využitie všetkých funkcií webovej stránky.

5. YouTube

Spoločnosť Viega má na týchto webových stránkach integrované komponenty. YouTube je internetový video portál, ktorý umožňuje vydavateľom videa voľne sledovať videoklipy a ostatní užívatelia, ktorí ich môžu zdarma prezerať, hodnotiť a komentovať. Informácie o službe YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/

Prevádzkovateľ portálu YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube, LLC dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návšteva na jednej zo stránok tejto webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou Viega a zahrňujúcu súčasť YouTube (video YouTube) automaticky spôsobí, že internetový prehliadač na systéme informačných technológii užívateľa dostane pokyn k zobrazeniu príslušnej komponenty YouTube stiahnuť z YouTube. V rámci tohoto technického procesu YouTube a Google rozpoznajú, ktoré konkrétne stránky nášho webu užívateľ navštívi.

Pokiaľ je užívateľ prihlásený k službe YouTube v rovnakú dobu, služba YouTube rozpozná volanie podstránky obsahujúcich video YouTube, ktorú užívateľ navštívi. Tieto informácie zhromažďujú služby YouTube a Google a súvisia s užívateľským účtom YouTube.

Pokiaľ takéto informácie nie sú určené k tomu, aby boli užívateľom predané YouTube a Google, môže tomu zabrániť odhlásením zo svojho účtu YouTube predtým, než spustí naše webové stránky.

Zásady ochrany osobných údajov služby YouTube, ktoré sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk, určujú zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov od spoločnosti YouTube a spoločnosti Google.

6. Nástroj pre analýzu Webtrekk

Niektoré údaje zhromaždené pri návšteve nášho webu sa používajú pre štatistickú analýzu.

Spoločnosť Viega využíva služby spoločnosti Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlín, pre zhromažďovanie štatistických údajov o využívaní našich webových stránok a pre optimalizáciu našej ponuky. Webtrekk GmbH má certifikáciu pre ochranu dát v oblasti Web Controlling Software od združenia TÜV Sársko. Súčasťou certifikácie je audit u firmy Webtrekk v Berlíne a na mieste hostingu tak, aby zhromažďovanie a spracovávanie Tracking dát bolo kontrolované z hľadiska súladu s ochranou a bezpečnosti dát.

Základy tejto certifikácie boli:

•       katalóg požiadaviek na ochranu dát - V1.3,

•       zákonné požiadavky na ochranu dát,

•       zásady IT bezpečnosti podľa súčasného stavu s prihliadnutím k IT základnej ochrane podľa BSI, ako aj ISO 27000,

•       kontrolná správa TR00969

V rámci návštevy webovej stránky sa zhromažďujú a vyhodnocujú niektoré informácie týkajúce sa webového ovládania, ktoré prenáša prehliadač. Zistenie sa vykonáva jedným pixelom, ktorý je integrovaný do každej webovej stránky. Zhromažďované sú nasledujúce údaje:

•       žiadosť (meno vyžiadaného súboru)

•       typ/verzia prehliadača (napr.: Internet Explorer 11.0)

•       jazyk prehliadača (napr.: nemčina)

•       použitý operačný systém (napr.: Windows 10)

•       vnútorné rozlíšenie okna prehliadača

•       rozlíšenie monitoru

•       aktivácia Javascript

•       Java zap./vyp.

•       cookies zap./vyp.

•       sýtosť farby

•       referenčná URL (kedysi navštívená stránka)

•       IP adresa – bude ihneď anonymizovaná a po spracovaní zase vymazaná

•       čas prístupu

•       kliknutia

Podrobnejší zoznam poskytnutých informácií nájdete na adrese http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung.html. Webtrekk ukladá adresu IP len v skrátenom (anonymizovanom) tvare a používa ju len pre detekciu relácií, pre geolokáciu a pre obranu proti kybernetickým útokom. Adresa IP je následne okamžite vymazaná, takže zhromaždené dáta sú potom anonymné.

 

Webtrekk používa nasledujúce súbory cookie:

•       session cookie (pre detekciu relácie, životnosť: jedna relácia)

•       •        dlhodobý cookie (pre zisťovanie nových / pravidelných zákazníkov: 6     mesiacov)

•       cookie opt-out (v prípade nesúhlasu so sledovaním: 60 mesiacov)

Užívateľ môže vo svojom prehliadači nastaviť, či môžu byť nastavené súbory cookie. Pokiaľ užívateľ nechce byť sledovaný špeciálne pre webové stránky spoločnosti Viega, môže odmietnuť sledovanie. Pokiaľ chcete tento nesúhlas dokončiť, môže užívateľ kliknúť na nasledujúci odkaz http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach spoločnosti Webtrekk GmbH, http://www.webtrekk.com.

7. Ponuky on-line

Z našich webových stránok môže užívateľ získať on-line ponuky spoločnosti Viega, ako napr. dodávateľský portál a portál kariéry. U týchto ponúk platí toto prehlásenie o ochrane osobných údajov taktiež.

U niektorých formulárov je vyžadované zadanie osobných údajov užívateľom. Údaje v príslušnej vstupnej maske sú prenášané na Viega a uložené výlučne pre účely interného použitia spoločností Viega.

Pri použití vstupných masiek sa uloží aj adresa IP užívateľa, rovnako ako dátum a čas použitia.

To slúži k zabráneniu zneužitia služieb. Prenos dát tretím stranám sa neuskutoční. Výnimka existuje, pokiaľ existuje zákonná povinnosť ku sprístupnení.

Podobne sa čiastočne ukladá meno a priezvisko, telefón, e-mailová adresa, adresa a spoločnosť zákazníka.

Zhromažďovanie týchto údajov je nutné pre poskytovanie požadovaného obsahu alebo služieb. Rovnako tak slúži iba ku spracúvaniu alebo kontaktovaniu.

Právnym základom pre spracovanie dát, ktoré sa prenášajú pomocou vstupnej masky, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokiaľ je kontakt určený k uzavretiu zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Užívatelia majú možnosť kedykoľvek vymazať alebo upraviť uložené dáta. Užívateľ obdrží kedykoľvek informácie o osobných údajoch uložených o ňom.

Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné pre účely ich zberu.

8. Možnosti kontaktovania

Na webových stránkach sa nachádza kontaktný formulár, ktorý možno použiť pre elektronický kontakt. Prípadne je možné kontaktovanie prostredníctvom poskytnutej e-mailové adresy. Pokiaľ užívateľ kontaktuje spoločnosť Viega prostredníctvom jedného z týchto kanálov, osobné údaje prenášané užívateľom budú automaticky uložené. Tie vždy obsahujú meno a priezvisko, telefón, e-mailovú adresu a názov spoločnosti. Dodatočné údaje môžu byť voliteľne zadané užívateľom.

Uloženie slúži výhradne pre účely spracúvania alebo kontaktovania užívateľa. Prenos dát tretím stranám sa neuskutoční.

Právnym základom spracovania údajov predávaných v priebehu zasielania e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokiaľ má e-mailový kontakt za cieľ uzavrieť zmluvu, potom ďalším právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Spracúvanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži len k spracúvaniu kontaktov. V prípade kontaktu prostredníctvom e-mailu to taktiež zahrnuje požadovaný legitímny záujem o spracúvanie dát.

Ostatné osobné údaje spracúvané behom procesu odosielania slúžia k zabráneniu zneužitia kontaktného formulára a k zaisteniu bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné pre účely ich zberu. Pre osobné údaje zo vstupného formulára, kontaktného formulára a e-mailu sa jedná o prípad, kedy skončí príslušná konverzácia s užívateľom. Konverzácia je ukončená, pokiaľ je možné z okolností vyvodiť, že relevantné skutočnosti boli konečne objasnené.

9. Rutinné vymazanie a blokovanie osobných údajov

Všeobecne Viega spracúva a ukladá osobné údaje užívateľov len tak dlho, ako je nutné k dosiahnutiu účelu ukladania. Okrem toho môže byť takéto ukladanie uskutočnené, pokiaľ to európsky nebo vnútroštátny zákonodarca stanoví v nariadeniach, právnych predpisoch alebo iných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Viega. Zablokovanie alebo vymazanie dát prebieha taktiež v prípade uplynutia doby pre uchovávanie predpísanými uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov pre uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

Akonáhle je odstránený účel uloženia alebo vyprší doba uchovávania predpísaná vyššie uvedenými predpismi, osobné údaje sú bežne zablokované alebo odstránené.

10. Práva dotknutej osoby

Pokiaľ sú spracúvané osobné údaje užívateľa, je dotknutý užívateľ v súlade s GDPR a má k Viega nasledujúce práva:

10.1     Právo na prístup k osobným údajom

Užívateľ má právo získať od spoločnosti Viega potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

•       účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,

•       kategórii spracúvaných osobných údajov

•       príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

•       dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia

•       práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov

•       kontaktných údajoch úradu,

•       práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 GDPR,

•       zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Užívateľ má právo požadovať informácie o tom, či sú osobní údaje týkajúce sa užívateľa prenášané do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti môže užívateľ požiadať o použitie odpovedajúcich záruk v súladu s čl. 46 „Prenosy vyžadujúce primerané záruky“ podľa GDPR v súvislosti s prenášaním informácii.

10.2     Právo na nápravu

Užívateľ má právo na opravu a/alebo doplnenie voči spoločnosti Viega, pokiaľ sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, nesprávne alebo neúplné. Viega musí okamžite vykonať opravu.

10.3     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Užívateľ má právo na to aby spoločnosť Viega obmedzila spracúvanie údajov, ak:

•     užívateľ namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Viega overiť správnosť osobných údajov

•     spracúvanie osobných údajov je nezákonné a užívateľ namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

•     spoločnosť Viega už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich užívateľ na uplatnenie právneho nároku, alebo

•     užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Viega prevažujú nad oprávnenými dôvodmi užívateľa.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1 GDPR, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom užívateľa alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Užívateľa, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1 GDPR, je spoločnosť Viega povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

10.4     Právo na výmaz osobných údajov

10.4.1. Povinnosť výmazu osobných údajov

Každý užívateľ môže od spoločnosti Viega požadovať, bez zbytočného odkladu, vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a spoločnosť Viega je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz ak:

·       osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

·       užívateľ odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

·       užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 GDPR,

·       osobné údaje užívateľa sa spracúvajú nezákonne,

·       je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá sa vzťahuje na spoločnosť Viega alebo

·       sa osobné údaje týkajúce sa užívateľa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 GDPR.

10.4.2. Informácie zasielané tretím stranám

Ak spoločnosť Viega zverejnila osobné údaje a podľa článku 17 odseku 1 GDPR je povinná vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

10.4.3. Výnimky

Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

•       na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

•       na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci prenesej na spoločnosť Viega,

•       z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) GDPR

•       na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 GDPR, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

•       na uplatnenie právneho nároku.

 

10.5     Právo na informácie

Pokiaľ užívateľ uplatnil právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania spoločnosti Viega, je spoločnosť Viega povinná oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli poskytnuté osobné údaje týkajúce sa tejto opravy alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ by sa to neukázalo ako nemožné alebo by to zahrňovalo neprimerané úsilie.

Užívateľ má právo na to, aby bol Viega informovaný o týchto príjemcoch.

10.6     Právo na prenosnosť osobných údajov

Užívateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Viega, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

•       sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a) GDPR, § 16 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 13 ods. 1 písm. b) GDPR a

•       spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23 GDPR. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti Viega. Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

10.7     Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Užívateľ má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť Viega nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami užívateľa, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť Viega ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Spoločnosť Viega je povinná užívateľa výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ním, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže užívateľ svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 GDPR.

10.8     Právo zrušiť prehlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov

Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť užívateľ o tejto skutočnosti informovaný. Užívateľ môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

10.9     Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Užívateľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú. Toto sa neuplatňuje ak je rozhodnutie:

•       nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi užívateľom a spoločnosťou Viega,

•       vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je spoločnosť Viega viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov užívateľa, alebo

•       založené na výslovnom súhlase užívateľa.

Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 GDPR okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) GDPR a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov užívateľa.

V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) GDPR je spoločnosť povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany spoločnosti Viega, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10.10   Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každý užívateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 GDPR.

11. Právny základ na spracúvanie osobných údajov

Pokiaľ Viega obdrží súhlas so spracúvaním osobných údajov užívateľa, slúži čl. 6 odst. 1 písm. EU všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov požadovaných k plneniu zmluvy, ktorej účastník je stranou, slúži čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ako právny základ. To platí aj pre operácie spracúvania potrebné pre vykonanie predzmluvných opatrení.

V rozsahu, v ktorom je vyžadované spracovanie osobných údajov za účelom splnenia zákonnej povinnosti, ktorou podlieha spoločnosť Viega, slúži čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR ako právny základ.

V prípade, že životne dôležité záujmy užívateľa alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracúvanie osobných údajov slúži čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR ako právny základ.

Pokiaľ je spracúvanie nutné k ochrane oprávnených záujmov spoločnosti Viega alebo tretej strany a pokiaľ záujmy, základné práva a základné slobody užívateľa nemajú prednosť pred prvým záujmom, potom je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR právny základ pre spracúvanie. Legitímny záujem spoločnosti Viega spočíva vo vykonávaní obchodnej činnosti spoločnosti Viega.