Právna doložka

Autorské práva

© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Všetky práva vyhradené. Všetky zobrazené texty, grafiky, kresby, videá, filmy, animácie, zvukové záznamy a ostatné diela tejto webovej stránky podliehajú – pokiaľ nie je inak uvedené – autorskému právu a ďalším zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Akékoľvek kopírovanie a zmeny sú zakázané. Akékoľvek uchovávanie, rozmnožovanie, šírenie, predávanie a reprodukcia je bez predošlého písomného súhlasu firmy Viega Holding GmbH & Co. KG výslovne zakázané. Poukazujeme na to, že diela obsiahnuté na tejto webovej stránke čiastočne podliehajú autorským právam tretích osôb.

Právo obchodnej značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky ochranné značky (logá, slovné a slovné/obrazové značky) použité na tejto webovej stránke chránené zákonom v prospech firmy Viega Holding GmbH & Co. KG  a nesmú byť použité v žiadnej forme tretími osobami bez predošlého písomného súhlasu Viega Holding GmbH & Co. KG.

 

Ručenie

Obsah tejto webovej stránky je vytvorený veľmi starostlivo. Napriek tomu nemôžeme zaručiť aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií a stály bezporuchový prístup na webovú stránku. Pokiaľ sa na tejto webovej stránke poukazuje alebo uvádza odkaz na internetové stránky tretích osôb, neručí Viega za ich obsah. Ručenie za škody za porušenie povinností z ľahkej nedbalosti je vylúčené, pokiaľ sa to netýka žiadnych podstatných zmluvných povinností a nejedná sa o škodu na živote alebo zdraviu. To isté platí pre porušenie povinnosti našich zákonných zástupcov a/alebo našich zamestnancov. Nároky na základe zákona o ručení výrobcu za škody spôsobené vadou výrobku zostávajú nedotknuté.

Na webovej stránke viega.sk sa použitý termín „Viega“ vzťahuje podľa kontextu buď na skupinu Viega Gruppe, ktorá zostáva z Viega Holding GmbH & Co KG a ich priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností, alebo na značku Viega. Jednotlivé spoločnosti skupiny Viega Gruppe sú právne oddelené a samostatné jednotky a ako také jednajú samostatne. Termín „Viega“ preto nie je nutné chápať ako odkaz na určitú spoločnosť skupiny Viega Gruppe.