Udržateľnosť a dekarbonizácia

 • SDG 6: Pitná voda a kanalizácia

  SDG 6 Pitná voda a kanalizácia: zabezpečenie dostupnosti a udržateľného manažmentu vody a sanitácie pre všetkých.

  Cieľ 6.3: Do roku 2030 zlepšiť kvalitu vody znížením znečistenia, odstránením skládok a minimalizáciou uvoľňovania nebezpečných chemikálií a materiálov, znížením podielu neupravenej odpadovej vody na polovicu a podstatným zvýšením recyklácie a bezpečného opätovného použitia na celom svete.

  Cieľ 6.4: Do roku 2030 podstatne zvýšiť účinnosť využívania vody vo všetkých odvetviach a zabezpečiť udržateľné odbery a dodávky sladkej vody s cieľom riešiť nedostatok vody a podstatne znížiť počet ľudí trpiacich nedostatkom vody.

   

  Náš prínos: Naše produkty a služby pomáhajú udržiavať čisté dodávky pitnej vody. V našich výrobných procesoch používame vodu opatrne: používame senzorovo ovládané armatúry, cirkulačné potrubie, reverznú osmózu a vákuové odparky, aby sme výrazne znížili našu spotrebu vody a chemikálií.

 • SDG 7: Dostupné a čisté energie

  SDG 7 Dostupné a čisté energie: zabezpečiť, aby každý jednotlivec mal prístup k cenovo dostupnej, bezpečnej, udržateľnej energii a k modernej energetickej infraštruktúre.

  Cieľ 7.3: Do roku 2030 zdvojnásobiť celosvetové tempo zlepšovania energetickej účinnosti.

   

  Náš prínos: Naše produkty znižujú spotrebu energie pri hygienických rozvodoch pitnej vody a vykurovaní. V našom výrobnom procese a naprieč našou spoločnosťou sa naša spotreba energie v posledných rokoch zvýšila len mierne (8 %), hoci naše tržby vzrástli o 40 % a naša pracovná sila vzrástla o 30 %. Opatrenia na zvýšenie účinnosti, ktoré sme zaviedli, aby sme toho dosiahli, zabránili v rokoch 2015 až 2020 emisiám približne 22 tisíc ton CO2.

 • SDG 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra

  SDG 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra: Budovanie odolnej infraštruktúry, podpora inkluzívnej a udržateľnej industrializácie a inovácií.

  Cieľ 9.4: Do roku 2030 modernizovať infraštruktúru a odvetvie modernizácie tak, aby bola udržateľná, so zvýšenou účinnosťou využívania zdrojov a väčším zavádzaním čistých a ekologicky šetrných technológií a priemyselných procesov, pričom všetky krajiny prijmú opatrenia v súlade so svojimi príslušnými schopnosťami.

   

  Náš prínos: Dôsledne investujeme do udržateľných priemyselných zariadení a inovatívnych technológií. Sumy, ktoré investujeme, sú v našom sektore nadpriemerné.

   

 • SDG 11: Udržateľné mestá a obce

  SDG 11 Udržateľné mestá a obce: Vytvorenie inkluzívnych, bezpečných, odolných a udržateľných miest a bydlísk

  Cieľ 11.6: Do roku 2030 znížiť negatívny vplyv miest na životné prostredie na obyvateľa […].

  Náš prínos: Naše produkty výrazne znižujú spotrebu energie a vody počas celej životnosti budovy.

   

 • SDG 12: Zodpovedná výroba a spotreba

  SDG 12 Zodpovedná výroba a spotreba: zabezpečenie udržateľných spotrebiteľských a výrobných postupov.

  Cieľ 12.4: Do roku 2030 dosiahnuť environmentálne šetrné nakladanie s chemikáliami a všetkými odpadmi po celú dobu ich životného cyklu v súlade s dohodnutými medzinárodnými smernicami a výrazne znížiť ich uvoľňovanie do ovzdušia, vody a pôdy, aby sa minimalizovali ich nepriaznivé dopady na ľudské zdravie a prostredie.

  Cieľ 12.5: Do roku 2030 podstatne znížiť produkciu odpadu prostredníctvom prevencie, obmedzenia, recyklácie a opätovného použitia.

  Our contribution: We continually improve the efficiency of our production processes and products for a long – and therefore more sustainable – product life cycle.

 • SDG 13: Klimatické zmeny

  SDG 13 Klimatické zmeny: Boj proti zmene klímy a jej dôsledkov.

  Cieľ 13.2: Integrovať opatrenia v oblasti zmeny klímy do národných politík, stratégií a plánovania.

  Cieľ 13.3: Zlepšiť vzdelávanie, zvyšovať povedomie a ľudské a inštitucionálne možnosti v oblasti zmierňovania zmeny klímy, prispôsobovania sa, znižovania vplyvu a včasného varovania.

  Náš prínos: Stanovili sme si jasnú stratégiu, ako sa do roku 2035 stať klimaticky neutrálne. Chceme byť lídrom v oblasti ochrany životného prostredia a neustále zavádzame nové opatrenia na zníženie našej spotreby energie a emisií CO2. V roku 2023 sme preškolili vedenie a zamestnancov znalosťami o udržateľnosti a dekarbonizácii, ktoré môžu uplatniť a zdieľať s ostatnými.